คำแนะนำ :

  • 1.ระบุรหัสติดตามสถานะของคำร้องที่ท่านได้รับ (Ticket Number) เพื่อติดตามผล
  • 2.ระบบจะแสดงรายละเอียดผลการดำเนินการของมหาวิทยาลัยที่ท่านได้แจ้งผ่านระบบ UBU VOC

กรอกรหัสเพื่อติดตามสถานะ