# ประเภท จำนวนเรื่องรวม สถานะ
รับเรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินการเรียบร้อย
1 ระบบสาธารณูปโภค (น้ำ/ไฟ/ประปา /ถนน) 25 1220
2 อาคารสถานที่ 14 0211
3 ระบบบริการการศึกษา (Reg/งานทะเบียนนักศึกษา/ค่าธรรมเนียมการศึกษา) 4 202
4 ระบบสารสนเทศ (Wifi/เครือข่ายอินเทอร์เน็ต) 29 0128
5 โรงอาหารกลาง/ศูนย์อาหาร /ซุ้มอาหาร 6 024
6 ห้องสมุด/พื้นที่ Co-Working Space 10 016
7 หอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 4 013
8 หอพักนักศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย 0 000
9 องค์การนักศึกษา / ชมรมนักศึกษา 0 000
10 ระบบสวัสดิการ/สวัสดิภาพนักศึกษา 1 010
11 บุคลากรกระทำผิดวินัย/ผิดกฎหมาย/ยาเสพติด 0 000
12 ระบบสวัสดิการ/สวัสดิภาพของบุคลากร 2 200
13 ที่พักอาศัยบุคลากร 1 001
14 ภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย 4 301
15 ความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าและสมาคมศิษย์เก่า 0 000
16 ระบบจราจรและระบบความปลอดภัย 5 004
17 อุปกรณ์กีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวก 5 104
18 อื่นๆ 13 208