# ประเภท จำนวนเรื่องรวม สถานะ
รับเรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินการเรียบร้อย
1 ระบบสาธารณูปโภค (น้ำ/ไฟ/ประปา /ถนน) 27 2411
2 อาคารสถานที่ 15 1210
3 ระบบบริการการศึกษา (Reg/งานทะเบียนนักศึกษา/ค่าธรรมเนียมการศึกษา) 7 205
4 ระบบสารสนเทศ (Wifi/เครือข่ายอินเทอร์เน็ต) 30 0228
5 โรงอาหารกลาง/ศูนย์อาหาร /ซุ้มอาหาร 4 121
6 ห้องสมุด/พื้นที่ Co-Working Space 10 016
7 หอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 6 004
8 หอพักนักศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย 1 100
9 องค์การนักศึกษา / ชมรมนักศึกษา 0 000
10 ระบบสวัสดิการ/สวัสดิภาพนักศึกษา 1 010
11 บุคลากรกระทำผิดวินัย/ผิดกฎหมาย/ยาเสพติด 1 100
12 ระบบสวัสดิการ/สวัสดิภาพของบุคลากร 0 000
13 ที่พักอาศัยบุคลากร 2 002
14 ภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย 4 400
15 ความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าและสมาคมศิษย์เก่า 0 000
16 ระบบจราจรและระบบความปลอดภัย 6 005
17 อุปกรณ์กีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวก 5 320
18 อื่นๆ 13 1003